臺灣期刊論文索引

現在位置首頁路徑查詢服務路徑查詢結果

查詢結果

各著作權人授權國家圖書館, 敬請洽詢 nclper@ncl.edu.tw

72筆資料,第1/4頁,
排序
 
1.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
2.
 • Yue, Tao ; Zhang, Xiaoxi ; Wang, Chenlong ; Zuo, Penglai ; Tong, Yali ; Gao, Jiajia ; Xue, Yifeng ; Tong, Li ; Wang, Kun ; Gao, Xiang
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 18:11 2018.11[民107.11]
 • 頁2853-2864
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
3.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
4.
 • Zheng, Yu ; Che, Huizheng ; Xia, Xiangao ; Wang, Yaqiang ; Zhao, Hujia ; Wang, Hong ; Estellés, Victor ; An, Linchang ; Gui, Ke ; Sun, Tianze ; Kang, Boshi ; Zhang, Deguang ; Zhao, Chunyang ; Liu, Chong ; Shu, Zhuozhi ; Sun, Yongliang ; Huang, Bingbo ; Chai, Rongfan ; Zhao, Tianliang ; Zhang, Xiaoye
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 18:7 2018.07[民107.07]
 • 頁1774-1787
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
5.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
6.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
7.
 • Cheng, Nianliang ; Li, Yunting ; Sun, Feng ; Chen, Chen ; Wang, Buying ; Li, Qian ; Wei, Peng ; Cheng, Bingfen
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 18:2 2018.02[民107.02]
 • 頁343-356
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
8.
 • 宋郁玲 ; 陳金永
 • 人口學刊
 • 55 2017.12[民106.12]
 • 頁39-97
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
9.
 • Jia, Jia ; Cheng, Shuiyuan ; Liu, Lei ; Lang, Jianlei ; Wang, Gang ; Chen, Guolei ; Liu, Xiaoyu
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 17:10 2017.10[民106.10]
 • 頁2491-2508
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
10.
 • Xu, Peng ; Junke Zhang ; Ji, Dongsheng ; Liu, Zirui ; Guiqian Tang ; Hu, Bo ; Jiang, Changsheng ; Wang, Yuesi
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 17:3 2017.03[民106.03]
 • 頁680-692
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
11.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
12.
 • Lang, Jianlei ; Zhang, Yanyun ; Zhou, Ying ; Cheng, Shuiyuan ; Chen, Dongsheng ; Guo, Xiurui ; Chen, Sha ; Li, Xiaoxin ; Xing, Xiaofan ; Wang, Haiyan
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 17:2 2017.02[民106.02]
 • 頁412-425
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
13.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
14.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
15.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
16.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
17.
 • Zhang, Jiaoshi ; Chen, Zhenyi ; Lu, Yihuai ; Gui, Huaqiao ; Liu, Jianguo ; Wang, Jie ; Yu, Tongzhu ; Cheng, Yin
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 16:7 2016.07[民105.07]
 • 頁1591-1602
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
18.
 • Wang, Zhanshan ; Zhang, Dawei ; Li, Xuan ; Li, Yunting ; Chen, Tian ; Liu, Baoxian ; Li, Lingjun ; Nie, Teng ; Pan, Libo
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 16:6 2016.06[民105.06]
 • 頁1403-1415
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
19.
 • Zhang, Fengying ; Xu, Jin ; Wang, Li ; Lu, Jinmei ; Li, Yonghua ; Ni, Yong ; Wang, Wuyi ; Krafft, Thomas
 • Aerosol and Air Quality Research
 • 16:6 2016.06[民105.06]
 • 頁1464-1472
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
20.
國圖館藏目錄 全國期刊聯合目錄 電子期刊聯合目錄
72筆資料,第1/4頁,
匯出勾選資料: 開始匯出(最多50筆)
自訂匯出欄位: 排序
篇名 作者 刊名 卷期 出版年月 頁次 資料語文 專輯
內容註 關鍵詞 中文摘要 英文摘要 全文連結
匯出格式: TXT格式 CSV格式 ENDNOTE REFWORKS
參考書目: APA Chicago MLA

相關詞